10 sierpnia 2017
Kontakt do Realizatorów Projektu

kontakt do Realizatora projektu na terenie powiatów:
OLESKI, STRZELECKI, KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI, GŁUBCZYCKI, KRAPKOWICKI, PRUDNICKI
Centrum Usług Językowych „ALBION”
telefon: 608 493 347 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-17)
e-mail: opolskiejezyki@albionplanet.pl

kontakt do Realizatora projektu na terenie powiatów:
KLUCZBORSKI, OPOLSKI, NAMYSŁOWSKI, BRZESKI, NYSKI
Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
telefon: 533 394 981 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-15)
e-mail: opolskie.jezyki@masterlang.eu


09 sierpnia 2017
Zmiana okresu realizacji projektu
Informujemy, iż uległ zmianie okres realizacji projektu „Opolska Akademia Języka Angielskiego”.
Tym samym szkolenia z języka angielskiego na terenie województwa opolskiego będą realizowane w okresie od 19.06.2017 r. do 31.08.2018 r.


03 lipca 2017
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego
Informujemy, iż w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dla 900 osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania (A1 – C2) w ramach projektu „Opolska Akademia Języka Angielskiego” o nr RPOP.09.03.00-16-0033/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.


20 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego
W związku z realizacją, przez Centrum Usług Językowych „ALBION” S.C. Podleśny D. – Madzia M. oraz Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, projektu „Opolska Akademia Języka Angielskiego” o nr RPOP.09.03.00-16-0033/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dla 900 osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania (A1 – C2) w ramach ww. projektu.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Treść zapytania ofertowego pdf
Wzór oferty pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy pdf
Wzór umowy współpracy pdf
MIEJSCE, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę (uzupełnioną i podpisaną przez Wykonawcę) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 oraz potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg z właściwego rejestru) należy składać (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego: u. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik.
Ofertę i dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty oraz oznaczyć: ,,Zapytanie ofertowe - Opolska Akademia Języka Angielskiego’’.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2017r. (środa) do godz. 08:00 (decyduje data wpływu).
Oferty i dokumenty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.