O projekcie

Projekt „Opolska Akdaemia Języka Angielskiego” ma głównie na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych osób dorosłych z obszaru województwa opolskiego pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie kompetencji i umiejętności z języka angielskiego. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem, mianowicie: brak lub niskie kompetencje z języka angielskiego wśród mieszkańców województwa opolskiego, jak również wynika z potrzeb opolskiego rynku pracy: pracodawcy od kandydatów do pracy wymagają znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. Projekt jest skierowany do 1200 osób dorosłych od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego.
W ramach projektu zostaną zorganizowane 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego, na różnych poziomach zaawansowania:
  • A1 – początkujący,
  • A2 – niższy średnio zaawansowany,
  • B1 – średnio zaawansowany,
  • B2 – wyższy średnio zaawansowany,
  • C1 – zaawansowany,
  • C2 – profesjonalny.
O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego decydować będzie wynik testu językowego.
Szkolenia językowe odbywać się będą: – w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów województwa opolskiego, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi Uczestników Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników Projektu; – średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.
Ponadto szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ. W ramach Projektu zostanie łącznie utworzonych 100 grup liczących średnio po 10 – 12 osób na różnych poziomach znajomości języka (od A1 do C2) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu i zgodnie z wynikami testów językowych.
Projekt jest realizowany od 01 lipca 2017 r. do 31 stycznia2023 r. przez przez Centrum Usług Językowych Albion S.C. Damian Podleśny, Marcin Madzia oraz Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG.
Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego oraz częściowo płatny przez Uczestników Projektu (220 zł za 120 godzin szkoleniowych i egzamin zewnętrzny)
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem